ประชาสัมพันธ์

นายธงชัย ศรีจั่นแก้ว

นายกเทศบาลเมืองผักไห่

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ผักไห่เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการสาธารณะ

ปฏิทินกิจกรรม


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

ถวายพระพร ณ ห้องประชุมอำเภอผักไห่ 2558

Update :2016-01-14 15:20:18

ถวายพระพร ณ ห้องประชุมอำเภอผักไห่ 2558

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Update :2016-01-14 15:19:15

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

Update :2016-01-14

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

Update :2016-01-14

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

Update :2016-01-14

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

Update :2016-01-14

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

Update :2016-01-14

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543

Update :2016-01-14

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

Update :2016-01-14

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538

Update :2016-01-14

การจัดทําแผนกลยุทธ์

Update :2016-01-14

กรอบแนวคิดการจัดการความร้

Update :2016-01-14

คู่การจัดทำแผนการจัดการความรู้

Update :2016-01-14

องค์ความรู้เรื่องข้าว

Update :2016-01-14

สายตรงนายก

สำนักงานเทศบาลเมืองผักไห่

99 ม.3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13120

  • admin@phakhai.go.th
  • 0-3539-2236
  • 0-3539-2240

Socialmedia & Application