เกี่ยวกับเทศบาลเมืองผักไห่

สภาพทางภูมิศาสตร์

เทศบาลเมืองผักไห่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหน้าโคก และหมู่ที่ 11 ตำบลอมฤต
ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหญ่ และหมู่ที่ 3 ตำบลกุฎี
ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหญ่
ทิศตะวันตก
มีพื้นที่ติดต่อหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลลาดชิด
หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ และหมู่ที่ 3 ตำบลอมฤต

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตเทศบาลเมืองผักไห่ เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและป่าไม้ โดยมีแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ คือ แม่น้ำน้อย ซึ่งไหลผ่านมาทาง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เข้าเขตอำเภอผักไห่ ผ่านท้องที่ตำบลหน้าโคก ตำบลอมฤต ตำบลตาลาน ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลลาดชิด และตำบลท่าดินแดง แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร และมีคลองซอยแยกจากแม่น้ำน้อยเข้าสู่ ตำบล หมู่บ้าน รวม 9 แห่ง ดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การศึกษา

 

 

 • คลองชลประทานผักไห่–เจ้าเจ็ด ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำแยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลบ้านใหญ่ ตำบลท่าดินแดง
 • คลองกุฎี  แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลผักไห่ ตำบลกุฏี
 • คลองลาดชะโด  แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลลาดชะโด ตำบลลำตะเคียน
 • คลองลาดชิด  แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลลาดชิด  ตำบลลำตะเคียน
 • คลองหนองน้ำใหญ่ แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลหนองน้ำใหญ่ ตำบลนาคู
 • คลองห้วยทรง แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลดอนลาน ตำบลลำตะเคียน
 • คลองบางแก้ว  แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลลาดชิด
 • คลองมะขามเทศ  แยกจากแม่น้ำน้อยตำบลผักไห่
 • คลองบางกุ้ง  แยกจากแม่น้ำน้อยเข้าตำบลผักไห่ ตำบลกุฏี

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองผักไห่  มีพื้นที่ครอบคลุม  6  ตำบล คือ

ตำบลผักไห่                                                                หมู่ที่  1 – 11                              
ตำบลอมฤต หมู่ที่  1 – 11
ตำบลตาลาน หมู่ที่  1 – 7
ตำบลลาดชิด หมู่ที่  1 – 5
ตำบลบ้านใหญ่ หมู่ที่  1 – 6
ตำบลหน้าโคก หมู่ที่  6

 

การตั้งถิ่นฐาน

 

การตั้งบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558  ที่ปรากฎ ตามหลักฐานทะเบียนราษฏร ดังนี้

 
ปี  จำนวนประชากร  
ชาย หญิง รวม
     2555          4,999          5,469           10,468     
2556 4,998 5,432 10,430
2557 4,991 5,391 10,382
2558 4,964 5,389 10,353

 

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2558

การศึกษา

พันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป้นประชากรที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

ในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  8 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  1  โรงเรียน  ดังนี้

 1. โรเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์)
 2. โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยาคาร)
 3. โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
 4. โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์)
 5. โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
 6. โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
 7. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ “เวชพันธุ์ อนุสรณ์” (โรงเรียนมัธยม)
 8. โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” (โรงเรียนมัธยม) ทำการสอนตั้งมัธยมต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา(โรงเรียนเอกชน)

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  6  ศูนย์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลเมืองผักไห่
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์)
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยาคาร)
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอมฤต  (สุทธิประสิทธิ์)
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านอ่างทอง(นิยมประมุข)

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยมีวัด จำนวน 7 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง ดังนี้1. วัดอมฤต

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอมฤต
2. วัดชีโพน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลผักไห่
3. วัดโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่
4. วัดบ้านอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลอมฤต
5. วัดตาลานเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลตาลาน
6. วัดตาลานใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่
7. วัดย่านอ่างทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่

และ มัสยิดยะมาอะตุ้ลมุสลิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลผักไห่

 

 

ลักษณะเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และลูกจ้าง โรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตเทศบาลฯ

การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย และพื้นที่ทำการค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนพื้นที่สำหรับทำการเกษตรมีพอประมาณ

การเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลฯ มีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นข้าว

การอุตสาหกรรม
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

การพาณิชยกรรมและบริการ
ในเขตเทศบาลฯมีการประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเสริมสวย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ลักษณะทรัพยากร

ในพื้นที่ของเทศบาลฯ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติประเภท ป่าไม้ แร่ธาตุ ฯลฯ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตรกรรม

แม่น้ำ
เทศบาลเมืองผักไห่ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง และการอุปโภคบริโภคของประชาชน
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพแหล่งน้ำ
คุณภาพแม่น้ำน้อยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำใกล้เคียงกับแหล่งน้ำประเภทแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อการอุปโภค บริโภค

ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมดปีละ 1,800 ตัน แต่เทศบาลฯ มีความสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด
ปัญหามลภาวะ
ไม่มีปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน
- การคมนาคมขนส่ง
มีทางหลวงผ่านพื้นที่ในเทศบาล 4 สาย
ผักไห่>>>>>สุพรรณบุรี
ผักไห่>>>>>ป่าโมก
ผักไห่>>>>>พระนครศรีอยุธยา
ผักไห่>>>>>เสนา
ทางน้ำ
เดิมค้าขายและขนส่งสินค้า - สัญจรไปมาทางแม่น้ำน้อย ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำสูญหายไปเกือบทั้งหมด
- เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองผักไห่ มีพื้นที่ครอบคลุม 6 ตำบล คือ
1.ตำบลผักไห่ หมู่ที่ 1 - 11
2.ตำบลอมฤต หมู่ที่ 1 - 11
3.ตำบลตาลาน หมู่ที่ 1 - 7
4.ตำบลลาดชิด หมู่ที่ 1 - 5
5.ตำบลบ้านใหญ่ หมู่ที่ 1 - 6
6.ตำบลหน้าโคก หมู่ที่ 6
- การประกอบอาชีพ
ประชากรส่่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม
- การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย คือทางหลวงสายเสนา - ผักไห่ - วิเศษชัยชาญ
- การไฟฟ้า
มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 3,881 ครัวเรือน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล และมีไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ได้ดำเนินการติดตั้งจนครบทุกสายของถนนในเขตเทศบาล
- การประปา
การประปา อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการได้ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
- การสื่อสารและโทรคมนาคม
มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลและนอกเขตพื้นที่เทศบาล ส่วนโทรศัพท์ มีการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึง