บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายคณะผู้บริหาร

 • นางณีรนุช ศิริผล

  รองนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่

 • นายไพโรจน์ ไพศาล

  รองนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่

 • นางชงค์ พวงดาวเรือง

  รองนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่

 • นายองอาจ วชิรพงศ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • นายสัญญา แสงระยับ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • นายณรงศักดิ์ ปรีชาเดช

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

ฝ่ายฝ่ายสมาชิกสภา

 • นายรชต กำลังแพทย์

  ประธานสภาเทศบาลเมืองผักไห่

 • ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ผ่องชนะ

  รองประธานสภาเทศบาลเมืองผักไห่

 • น.ส.วิไลวรรณ ศาสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นาย เสรี ธนาภิญญานนท์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสุพจน์ ตั้งไพศาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายประมาณ สืบมงคล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสมชาย พงศ์ภัทรพร

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายคุณเมษ สันติธรรมรักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายไพบูรณ์ สการะเศรณี

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายณรงค์ สุขรักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายคณบดี ศิริพฤกษ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายเฉลียว ไพศาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายอลงกรณ์ ไพรปรีชา

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสิงห์ สุขสวัสดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นางสิรินันท์ วิรัตน์ศิลป์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายวิชัย ขุนคงเสถียร

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายประเทือง ประสงธนกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายจินดา ถ้วยทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล

ฝ่ายฝ่ายสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสพัชญ์นันทน์ เลิศมโนกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสมหมาย สุขแสนนาน

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • น.ส.สุรีรัตน์ เ กษรสุข

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • น.ส.วิภาวดี สราญชื่น

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายกองคลัง

ฝ่ายฝ่ายกองคลัง

 • นางทัศนีย์ ภูกระเวนเวช

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • น.ส.จิดาภา ยอดอานนท์

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 • นางสมปอง เกษประดิษฐ์

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางชื่นจิตร ตุ้มอ่อน

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายฝ่ายกองช่าง

 • น.ส.วงเดือน สุคนธพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายพันทิพย์ โตพันธานนท์

  หัวหน้าฝ่ายโยธา

 • นายจเร เกษรสกุล

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

 • นายสุเมธ ทองสมบัติ

  นายช่างไฟฟ้า