หนังสือราชการ

 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

  ดาวน์โหลด
 • การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด